رئيس گروه تحليل منابع و اقتصاد سلامت

نام و نام خانوادگي : سيد ابوالقاسم ساداتي

مدرك تحصيلي : كارشناسي حسابداري

پست الكترونيك : saeed.elya@yahoo.com

تلفن تماس : 07633333289 - 07633317326 - 09171616547

  

1- بررسي و مطالعه راههاي مختلف اعمال صرفه جويي در هزينه ها بر اساس هزينه يابي استاندارد

2- بررسيد و مطالعه راه هاي نحوه افزايش منابع و اعتبارات مورد نياز و ارائه پيشنهاد به معاونت توسعه و رياست دانشگاه

3- تهيه و ارائه گزارشهاي تحليلي از وضعيت منابع و مصارف دانشگاه در مقاطع سه ماهه

4- تحليل اقتصادي تاثير سياستهاي سلامت در سطح دانشگاه

5- تحليل اقتصادي ميزان عرضه و تقاضاي خدمات سلامت در مناطق تحت پوشش

6- تحليل اقتصادي ميزان عرضه و تقاضاي خدمات اموزش پزشكي در مناطق تحت پوشش

7- تعيين اولويتهاي بررسي مداخلات بر اساس نيازسنجي: هزينه بيماري - بار بيماري

8- تحليل هزينه - اثربخشي فعاليتهاي بهداشتي و درماني دانشگاه

9- تحليل هزينه - اثربخشي فعاليتهاي اموزشي و پژوهشي دانشگاه

10- تحليل هزينه - منفعت فعاليتهاي بهداشتي و درماني دانشگاه

11- تحليل هزينه - منفعت فعاليتهاي اموزشي و پژوهشي دانشگاه

12- تحليل و بررسي تعرفه هاي مصوب دانشگاه و تطبيق آن با قيمت تمام شده خدمات و ارائه گزارش تحليلي

13- هزينه يابي فعاليت ها، برنامه ها و محصولات و تعيين بهاي تمام شده خدمات

14- تعيين و تشخيص هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم در هزينه يابي فعاليت ها

15- تنظيم و بررسي حسابهاي ملي سلامت و ارائه گزارشات تحليلي

16- مشاركت در ارزشيابي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي از لحاظ اثرات اقتصادي و اجتماعي آنان در استان

17- مشاركت در ارزشيابي طرحهاي خدمات سلامت از لحاظ اثرات اقتصادي و اجتماعي در استان

18- بررسي ميزان انحراف هزينه هاي ايجاد شده از هزينه هاي پيش بيني شده و تحليل علل آن

19- بررسي و تحليل نسبت هزينه هاي سربار به مستقيم در فعلليت ها

20- اجراي محورهاي مختلف " مديريت دانش " در مديريت برنامه ريزي، بودجه و پايش عملكرد

21- بررسي و تحليل منابع و نجوه هزينه كرد آنها با استفاده از تكنينكها و روشهاي نوين " حسابداري مديريت " 

22- تجزيه و تحليل و بررسي كارايي فني فعاليتهاي دانشگاه

23- تجزيه و تحليل و بررسي كارايي اقتصادي فعاليتهاي دانشگاه

24- اجراي برنامه هاي آموزشي در زمينه هاي مباني مالي معاملاتي، بودجه، برنامه ريزي، پايش عملكرد، اقتصاد سلامت و ساير موارد مرتبط، براي مديران و كارشناسان دانشگاه

25- ارائه تحليل هاي بودجه اي از صورتهاي مالي اصلي ساليانه از جمله :

  1.     ترازنامه

  2.     صورت منابع و مصارف دولتي

  3.     صورت تغيير در خالص دارائي هاي جامع

  4.     صورت جريان وجوه نقد