رئيس گروه پايش عملكرد منابع و مصارف

نام و نام خانوادگي : 

مدرك تحصيلي : 

پست الكترونيك :

تلفن تماس : 07633333289 - 07633317326 

 

1- نظارت بر انطباق فعاليت هاي واحدهاي دانشگاهي با اهداف و خط مشي هاي برنامه هاي عملياتي تدوين شده

2- گزارش گيري از واحدهاي تابعه دانشگاهي به منظور انجام برنامه هاي عملياتي در مقاطع سه ماهه

3- بازديد ميداني از واحدهاي تابعه و تكميل چك ليستهاي نظارتي بر اساس برنامه هاي عملياتي

4- تهيه چك ليستهاي نظارتي جهت پايش واحدهاي تابعه بر اساس برنامه هاي عملياتي

5- اعمال روشها و مقررات ارزيابي در جهت تطبيق و مقايسه عملكرد بودجه اي با مصوبات ابلاغ شده و ارائه گزارش

6- نظارت بر اجراي بودجه از طريق تطابق تخصيصهاي سه ماهه و عملكرد اعتبارات با استفاده از نرم افزار داشبورد نظام نوين مالي

7- شناسايي منابع در آمدي دانشگاه در حوزه هاي بهداشت درمان و آموزش و پژوهش

8- درخواست افزايش سقف اعتبارات مصوب اختصاصي در صورت نياز

9- نظارت و پيگيري مستمر بر وصول مطالبات اسناد ارسالي به معاونت سلامت وزارت از طريق رديفهاي متمركز وزارتي ( مصدومين ترافيكي ، مصدومين غير ترافيكي ، نيازمندان ، بيماران سرطاني،...)

10- نظارت بر ثبت صحيح و به موقع اطلاعات مربوط به در آمد در سامانه سجاد ( سامانه جامع اطلاعات در آمد اختصاصي )

11- مطالعه و ارائه راهكار جهت افزايش منابع در آمدي دانشگاه

12- بررسي ميزان بدهي هاي دانشگاه