نام و نام خانوادگي : ابوذر خازنی

مدرك تحصيلي : 

سمت : كارشناس درمان ( بيمارستانها )

تلفن تماس : 07633333289-07633317326

نام و نام خانوادگي : نگين حيراني پور

مدرك تحصيلي : كارشناسي ارشد مديريت مالي

سمت : كارشناس بهداشت 

تلفن تماس : 07633333289-07633317326

 

 

نام و نام خانوادگي : معصومه داوري

مدرك تحصيلي : كارشناسي مديريت دولتي

سمت : كارشناس عمرانی

تلفن تماس : 07633333289-07633317326

نام و نام خانوادگي : ستاره بشیر زاده

مدرك تحصيلي : كارشناسي مديريت خدمات بهداشتي درماني

سمت : كارشناس آموزش و پژوهش و ستاد مرکزی

تلفن تماس : 07633333289-07633317326