رئيس گروه بودجه ريزي

نام و نام خانوادگي : معين عبدلي

مدرك تحصيلي :  كارشناسي عمران

پست الكترونيك :  moeinab1365@gmail.com

تلفن تماس : 07633333289 - 07633317326  

 

1- همكاري با ديگر واحدها در امر تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي آنها بر اساس برنامه هاي عملياتي

2- مطالعه و اجراي طرح ساماندهي اتوماسيون برنامه ريزي عملياتي

3- مطالعه و اجراي طرح ساماندهي اتوماسيون بودجه ريزي عملياتي

4- مشاركت در طراحي نظام برنامه ريزي جامع ( استراتژيك ) دانشگاه

5- مطالعه بخشنامه ها، موافقت نامه ها، دستور العملها و آئين نامه ها و تطبيق آن با برنامه هاي استراتژيك و عملياتي دانشگاه و طرح در جلسات مرتبط

6- مطالعه قوانين بودجه و ساير قوانين و مقررات مالي و تطبيق برنامه هاي عملياتي و استراتژيك با آنها و اظهار نظر در مورد نحوه اجراي انها به مقام ذيربط

7- بازنگري برنامه هاي عملياتي هر سه ماه بر اساس گزارش گروه پايش عملكرد

8- اجراي فرآيند تصويب تفاهم نامه عملياتي مطابق با برنامه عملياتي

9- تهيه آمار و اطلاعات مورد نياز بودجه تفصيلي ساليانه

10- بررسي نيازسنجي واحدها در طرحهاي توسعه و ارائه پيشنهاد در اولويت بندي رفع نيازهاي واحدها

11- تــدوين برنــامه استراتژيك و برنـامه عملياتي دانشگاه از تكنيكـها و روشهاي نوين " حسابداري مديريت "

12- تنظيم فرمهاي لايحه بودجه اعتبارات هزينه اي و تملك داراييهاي سرمايه اي بر اساس قيمت تمام شده

13- نظارت بر نحوه تكميل فرمهاي بودجه عملياتي بر اساس دستورالعمل سالانه بودجه در واحدهاي تابعه

14- تهيه و تنظيم موافقتنامه هاي مصوب و اصلاحي سالانه و ارائه به هيات امناء و وزارت متبوع

15- نظارت بر تعيين و تخصيص اعتبارات و ابلاغ به مديريت مالي بر اساس پيشرفت برنامه هاي عملياتي

16- پشتيباني از بودجه ريزي انجام شده در طول سال و انجام جابجايي در حدود مقررات مطابق با پيشرفت برنامه عملياتي