تخصيص حق الزحمه پزشكان طرح پزشك خانواده و بيمه روستايي ديماه تحويل گرديد.
تخصيص حق الزحمه پزشكان طرح پزشك خانواده و بيمه روستايي ديماه تحويل گرديد.
 

تخصيص حق الزحمه پزشكان طرح پزشك خانواده و بيمه روستايي ديماه كليه شبكه هاي بهداشت و درمان صادر و به امور مالي تحويل گرديد.لذا عاملين مالي شبكه ها پيگيري نمايند.

تاریخ درج خبر : دوشنبه ٥ بهمن ١٣٩٤  |  کد خبر : ٣٤٩٧ | تعداد نمایش خبر : 175
 

 


خروج