شماره هاي تماس : 07633317326-07633333289

كدپستي : 7916613885

 

 آدرس : بندرعباس - بلوار شهيد چمران - جنب استانداري سابق - دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني هرمزگان - مديريت بودجه و پايش عملكرد  

 پست الكترونيك :