فرآيندهاي برنامه ريزي، بودجه و پايش عملكرد


 • تهيه بودجه پيشنهادي دانشگاه

 • تهيه بودجه تفصيلي دانشگاه

 • تهيه بودجه اصلاحيه دانشگاه

 • تهيه و ابلاغ بخشنامه بودجه دانشگاه

 • ابلاغ بودجه مصوب

 • تخصيص اعتبارات و ابلاغ به امور مالي

 • ثبت تفاهم نامه در سامانه نظام نوين مالي

 • تدوين برنامه استراتژيك دانشگاه

 • تطبيق برنامه عملياتي واحدها با بودجه مصوب

 • مطالعه و شناخت سياستهاي كلي و خط مشي هاي اساسي

 • جمع آوري و بررسي برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت واحدها

 • پيش بيني در آمد

 • نظارت بر قراردادهاي منعقده دانشگاه و تطبيق با برنامه و بودجه

 • تعيين شاخص عملكرد و اهداف كمي

 • شناسايي و بازبيني فعاليتها

 • كنترل مصارف و بررسي و ارائه روشهاي كاهش هزينه

 • بررسي و تحليل روند كسب در آمد و نحوه افزايش منابع

 • تحليل هزينه - فايده فعاليتهاي دانشگاه

 • تحليل و بررسي اجراي تعرفه هاي مصوب دانشگاه و ارائه گزارش

 • هزينه يابي فعاليتها و قيمت تمام شده خدمات

 • شناسايي و دسته بندي هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم

 • تنظيم و بررسي حسابهاي ملي سلامت و ارائه گزارشات

 • نظارت بر اجراي بودجه منطبق با برنامه

 • تكميل چك ليست ارزيابي عملكرد فصلي واحدها

 • كنترل پيشرفت برنامه هاي عملياتي واحدها منطبق بر توافقنامه

 • برآورد، تعيين در آمد قابل وصول واحدهايمستقل و نظارات بر وصول آن از طريق سامانه اطلاعات در آمد اختصاصي ( سجاد )

 • تنظيم و تصويب توافقنامه واحدها

 • ارائه و بازبيني ساز و كارهاي تنبيه و تشويق واحدها بر اساس اجراي توافقنامه

 • برگزاري كميته برنامه ريزي دانشگاه

 • نظارت بر ثبت برنامه هاي عملياتي در سامانه و ارائه راهنمايي لازم به واحدهاي تابعه